OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si, prosím, tyto obchodní podmínky pečlivě, abychom společně předešli případnému nedorozumění. Stisknutím tlačítka ODESLAT v objednávce souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. 

Děkuji za pochopení. 


Prodávajícím je Barbora Ladrová se sídlem  Lesní 446, Lány 27061, identifikační číslo:01154818
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Kladně, dále jen "poskytovatel"

Poskytovatel nabízí svým klientům registraci a on-line službu cvičení na serveru www.baraladrova.cz. Online cvičení umožňuje klientům si zacvičit v pohodlí svého domova a nebo na jakémkoliv jiném místě s připojením k internetu. 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je poskytovatel a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy poskytovatele s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek:
www.baraladrova.cz jsou online kurzy (dále jen předmět koupě).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.  

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Na jednu registraci (na jedno přihlášení) kupujícího může doma cvičit neomezené množství lidí (např. maminka, děti, tatínek, kamarádka....) . Nelze však svou registraci půjčovat jiným osobám. Přihlášení z jiných počítačů je dohledatelné. Pokud se tak stane, kupující bude napomenut a pokud i přesto bude dále jeho registrace na více počítačích, poskytovatel má právo na odebrání registrace kupujícího bez náhrady vrácení peněz. 

Kupující si je dobře vědom svého zdravotního stavu. V případě, že si není jistý svým zdravotním stavem, měl by se obrátit na svého ošetřujícího lékaře. Poskytovatel nenese odpovědnost za provádění cvičení, jelikož není přes internet schopen kontrolovat správnost či nesprávnost jednotlivých cviků. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za  škody vzniklé nesprávným využitím programu, nebo jakékoliv újmy na zdraví.

Kupující prohlašuje, že se seznámil s informacemi, které se týkají objednávky, a to na adrese www.baraladrova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím těchto webových stránek. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel se po uhrazení kupujícím zavazuje odsouhlasit registraci na stránky a poskytnout kupujícímu předmět koupě formou vstupu na stránky jen pro registrované, kde nalezne on-line kurz. 

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí.

Ve shrnutí objednávky a na webové stránce objednávky najdete všechny ceny služeb.

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Poskytovatel není plátcem DPH.

Platba je možná pouze bankovním převodem a to na účet poskytovatele : 107-3669790247/0100. 

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá po registraci vstup na stránku jen pro registrované, kde on-line kurz nalezne.

Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na e-mail: info@baraladrova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje.

Kupujícímu bude částka vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu zrušena registrace na stránku tudíž zrušen vstup do online kurzu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28. 3. 2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek.  Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete poskytovatele kontaktovat:

E-mailem: info@baraladrova.cz
Telefonicky: +420 603 416 432